Deklaracja dostępności

Zawartość deklaracji dostępności

Urząd Gminy Istebna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej trojstyk.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-21.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioleta Golik, dostepnosc@istebna.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 855 65 00, wew. 49. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do, Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

 • Referat Finansowy
 • Referat Rozwoju, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Referat Społeczno-Administracyjno-Informatyczny
 • Referat Usług Komunalnych
 • Samodzielne Stanowisko pomocy administracyjnej ds Oświaty
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Gminny zespół do Spraw Oświaty

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne ( od strony drogi powiatowej Z 2643S-1), którym można się dostać schodami oraz wejście boczne od strony parkingu za budynkiem gminy, które również posiada schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak platform oraz pochylni

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to znajduje się na parkingu obok schodów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia:

 • możliwość użycia standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • możliwość zmiany kontrastu.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Urzędzie Gminy jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM i SJM). W przypadku chęci skorzystania z usług tłumacza i umówienia wizyty należy kontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności w UG Istebna pod adresem e-mail: dostepnosc@istebna.eu.

Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z sekretariatem. Pracownik sekretariatu powiadamia pracownika merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej który schodzi do petenta.

Na parterze budynku znajduje się kasa w której pracownik, również ma w obowiązku powiadomienie pracownika odpowiedniej komórki lub jednostki organizacyjnej, który schodzi do petenta.