Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Istebnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Trójstyk - Dziedzictwo przyrody i kultury - https://trojstyk.pl/.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Istebnej, 43-470 Istebna 1000, w którym znajdują się następujące komórki i jednostki organizacyjne:

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne ( od strony drogi powiatowej Z 2643S-1), którym można się dostać schodami oraz wejście boczne od strony parkingu za budynkiem gminy, które również posiada schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet

Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak platform oraz pochylni

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W niedalekiej odległości od wejścia głównego wyznaczono miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych. Miejsce to znajduje się na parkingu obok schodów.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W Urzędzie Gminy jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM i SJM). W przypadku chęci skorzystania z usług tłumacza i umówienia wizyty należy kontaktować się z koordynatorem do spraw dostępności w UG Istebna pod adresem e-mail: dostepnosc@istebna.eu .

Przy wejściu do budynku znajduje się domofon w którym można bezpośrednio połączyć się z sekretariatem. Pracownik sekretariatu powiadamia pracownika merytorycznej komórki lub jednostki organizacyjnej który schodzi do petenta.

Na parterze budynku znajduje się kasa w której pracownik, również ma w obowiązku powiadomienie pracownika odpowiedniej komórki lub jednostki organizacyjnej, który schodzi do petenta.

Opracował: Zespół ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej